Vsebina

 1. Uvodne določne
 2. Pomen izrazov
 3. Registracija in prijava
 4. Uporaba izdelka
 5. Komunikacijsko omrežje in oprema
 6. Uporabniška podpora
 7. Paketi
 8. Porvnitev plačil
 9. Varovanje dostopa, zaupnost in zaščita podatkov
 10. Piškotki
 11. Omejitev odgovornosti
 12. Povezave na druge spletne strani
 13. Končne določbe

Uvodne določbe

S temi Splošnimi pogoji in pravili uporabe spletne aplikacije ustvaristrani.si (v nadaljevanju: splošni pogoji) je določena uporaba spletne aplikacije ustvaristrani.si. Sestavni del teh splošnih pogojev predstavlja tudi cenik, objavljen na prvi strani ustvaristrani.si. Veljavni Splošni pogoji in/ali spremembe Splošnih pogojev so objavljeni na spletnem naslovu https://ustvaristrani.si/terms.

Splošni pogoji veljajo za vse vrste uporabnikov: anonimne neregistrirane uporabnike, brezplačno registrirane uporabnike in naročniške uporabnike. Če je uporabnik pravna oseba, veljajo splošni pogoji tudi za vse fizične osebe, ki v njenem imenu uporabljajo spletno aplikacijo ustvaristrani.si. Poglavje o paketih in povrnitvi plačil velja le za registrirane uporabnike spletne aplikacije ustvaristrani.si.

Pomen izrazov

V teh splošnih pogojih uporabljeni izrazi imajo naslednji pomen:

 • Uporabnik je anonimen neregistriran uporabnik ali registriran uporabnik.
 • Anonimen neregistriran uporabnik je oseba, ki ni izvedla postopka registracije in brez prijave dostopa do spletnega naslova ustvaristrani.si ali ustvaristrani.si.
 • Registriran uporabnik je oseba, ki je izvedla postopek registracije in sta ji bila dodeljena uporabniško ime in geslo za dostop do spletne aplikacije ustvaristrani.si. Lahko je brezplačno registriran uporabnik ali pa naročniški uporabnik.
 • Brezplačno registriran uporabnik je oseba, ki uporablja brezplačne storitve spletne aplikacije ustvaristrani.si.
 • Naročniški uporabnik je oseba, ki naroči in/ali uporablja plačljive storitve spletne aplikacije ustvaristrani.si.
 • Ponudnik je Evicity, Inc., ki prek spleta ponuja možnost uporabe spletne aplikacije ustvaristrani.si.
 • Izdelek je spletna aplikacija ustvaristrani.si, in sicer so to vse vsebine na domeni in poddomenah ustvaristrani.si in ustvaristrani.si.

Z registracijo ali prijavo na spletni naslov ustvaristrani.si registriran uporabnik potrjuje, da je skrbno prebral spodaj navedene splošne pogoje, se z njimi strinja in jih v celoti sprejema.

Registriran uporabnik z registracijo vstopa v pogodbeno razmerje z podjetjem Evicity, Inc. ter potrjuje, da je sposoben biti nosilec pravic in obveznosti iz tega pravnega razmerja.

Uporabnik se obvezuje, da se za uporabo izdelka ne bo poskušal registrirati in/ali prijaviti pod imenom tretje osebe.

Uporaba izdelka

Uporabnik sme izdelek uporabljati izključno za namene, za katere je le-ta namenjen. Uporaba izdelka za druge namene ni dovoljena.

Uporabnik se obvezuje, da izdelka ne bo uporabljal zlonamerno.

Če za uporabnika obstaja utemeljen sum, da se iz njegovega priključka izvajajo mrežne aktivnosti, katerih namen je zasičenje omrežne povezave in/ali preobremenitev internetnega omrežja ali izdelka ter ogrožajo varnost in/ali delovanje računalnikov oziroma opreme ponudnika ali računalnikov tretje osebe, ima ponudnik pravico uporabniku nemudoma in brez predhodnega opozorila prekiniti povezavo ter mu onemogočiti dostop do izdelka, dokler kršitev ni odpravljena. Določba velja ne glede na to, ali je uporabnik s temi aktivnostmi seznanjen ali ne oziroma ne glede na to, ali uporabnik navedene aktivnosti opravlja sam ali pa jih opravlja tretja oseba z njegovo opremo.

Izdelek je prepovedano uporabljati, če uporabnikova vsebina:

 • krši avtorske pravice tretjih oseb (blagovne znamke ipd.),
 • vsebuje spolno eksplicitno vsebino ali pornografijo,
 • vsebuje sovražno ali diskriminitorno vsebino ali posameznike ali skupine vzpodbuja k sovraštvu,
 • izkorišča ali izrablja osebe mlajše od 18 let,
 • predstavlja nezakonito dejanje ali ekstremno nasilje,
 • prikazuje ekstremno nasilje nad živalmi,
 • vzpodbuja vprašljive in nezakonite poslovne sheme,
 • krši katerikoli zakon Republike Slovenije,

Ponudnik bo kršitve obravnaval s prekinitvijo dostopa in z umikom vseh podatkov iz spleta brez opozorila. Če pride do kršitve pri Naročniškiškem uporabniku se naročnina prekine brez vračila in prav tako brez opozorila.

Komunikacijsko omrežje in oprema

Uporabnik je dolžan za dostop do izdelka zagotoviti ustrezno računalniško opremo oziroma osebni računalnik z ustrezno povezavo na internet in nameščenim ustreznim spletnim brskalnikom. Ponudnik uporabnikom svetuje, da si za učinkovito in varno uporabo izdelka namesti najnovejšo programsko opremo z vsemi posodobitvami, ki so trenutno na voljo, ter da uporabljajo ustrezno komunikacijsko opremo, ki upošteva vsa varnostna določila.

Ponudnik ne prevzema nobene odgovornosti za morebitne neprijetnosti ali škodo, ki bi nastala uporabnikom zaradi težav pri dostopu do izdelka ali uporabi izdelka, ki izvirajo iz neustrezne opreme uporabnika oziroma iz neustreznega načina uporabe te opreme s strani uporabnika.

Podpora

Ponudnik naročniškim uporabnikom zagotavlja uporabniško podporo, ki zajema:

 • odpravo napak v delovanju izdelka ter
 • pojasnila glede delovanja izdelka preko elektronske pošte na naslovu

Ponudnik naročniškim uporabnikom paketa Napredni omogoča pojasnila glede delovanja izdelka preko telefonske številke, pri čemer se je potrebno na telefonski pogovor prej najaviti preko . Ponudnik si ob predhodnem obvestilu naročniškim uporabnikom preko spletnega naslova ustvaristrani.si pridržuje pravico do občasnih prekinitev nudenja telefonske pomoči. Naročniškim uporabnikom je v tem primeru še vedno na voljo uporabniška podpora preko elektronske pošte na naslovu .

Registriran uporabnik se obvezuje, da bo ponudnika preko elektorske pošte na naslov vsakokrat čimprej obvestil o odkritih napakah v izdelku in s tem omogočil pravočasno izvedbo potrebnih popravil s strani ponudnika. Ponudnik se zavezuje, da bo odkrite napake v izdelku odpravil v najkrajšem možnem času. Ponudnik ne odgovarja za morebitno škodo, ki bi nastala na strani uporabnika zaradi napak v izdelku.

Paketi

Brezplačni paket zajema uporabo vseh funkcij izdelka razen .zip izvoza spletnega mesta in nalaganja strani preko TFP protokola. Število ustvarjenih spletnih mest je na preizkusnem paketu omejeno na 1. Prav tako je omejen prostor na strežniku za vsebine uporabnike na 1000MB. Število spletnih komponent je omejeno na 300. Uporabnik lahko spletno stran objavi le na domeni ustvaristrani.si. Brezplačno registriran uporabnik lahko kadarkoli preide na drug paket uporabe izdelka.

Naročniškemu uporabniku je na voljo uporaba izdelka v okviru BREZPLAČNI in NAPREDNI.

NAPREDNI zajema uporabo vseh funkcij izdelka, število usvarjenih spletnih mest pa ni omejeno. Prav tako je omejena količina podatkov na strežnik na 5GB. Cena enostavnega paketa je odvisna od obdobja, za katerega želi naročniški uporabnik zakupiti uporabo plačljive različice izdelka. Na voljo je zakup za:

 • en (1) mesec po ceni 3,95 evrov
 • dvanajst (12) mesecev po ceni 29,95 evrov.

Naročniški uporabnik lahko Osnovni ali Napredni paket naroči preko spletnega naslova www.ustvaristrani.si/auth/register. Paket se aktivira takoj po registraciji, tako da lahko naročniški uporabnik nemudoma začne uporabljati plačljivo različico izdelka.

Naročniški uporabnik takoj po naročilu prejme predračun za plačilo naročenega paketa na elektronski naslov, naveden ob registraciji. Plačilo se izvede s pomočjo platforme Stripe. Več informacij o tem si lahko preberete na njihovi spletni strani.

Če naročniški uporabnik po preteku izbranega obdobja ne podaljša, se mu dostop do izdelka onemogoči brez vnaprejšnega opozorila. Prav tako, se omogoči dostop do vseh strani, ki jih je uporabnik pri tem ustvaril.

Če uporabnik naročila paketov zlorabi na kakršenkoli način, si ponudnik pridržuje pravico uporabniku onemogočiti dostop do izdelka in izbrisati vse podatke, ki jih je uporabnik ustvaril na spletni strani.

Povrnitev plačil

Vračilo plačila je mogoče, če je od prve aktivacije enega izmed paketom standard ali napredni minilo manj kot 14 dni. Po tem to ni več mogoče. Vračilo se vrne na plačilno kartico s katero je bila transakcija pri prvi aktivaciji opravljena.

Varovanje dostopa, zaupnost in zaščita podatkov

Ponudnik je za svoje potrebe upravičen voditi statistiko dostopov in uporabe izdelka.

Ponudnik se za zaščito poslovnih podatkov registriranega uporabnika pred nedovoljenim dostopom tretje osebe obvezuje uporabiti vse možne tehnične in ekonomično dopustne ukrepe. Ponudnik v nobenem primeru ne odgovarja, če bi tretji osebi na kakršenkoli način – legalen ali nelegalen – uspelo priti do teh podatkov.

Ponudnik zagotavlja, da bodo vsi interni sodelavci seznanjeni s postopki in pravili varovanja podatkov.

Registriran uporabnik se obvezuje, da bo za zagotovitev nujne zaščite podatkov sam poskrbel za varno shranjevanje vseh svojih uporabniških imen in gesel ter jih v nobenem primeru ne bo posredoval drugim pravnim in fizičnim osebam. V primeru izgube ali kraje gesel je registriran uporabnik dolžan o tem nemudoma obvestiti ponudnika, ki lahko pomaga pri dodelitvi novih gesel in pri izsleditvi vdora v uporabnikove podatke.

Z registracijo se uporabnik strinja, da se lahko njegove informacije uporabi za namene oglaševanja pri podjetjih Webink, spletne storitve, Simon Pihler s.p. in Evicity, Inc.

Registriran uporabnik v primeru neupoštevanja pravil varovanja dostopnih gesel sam nosi odgovornost za vso morebitno škodo, ki jo utegne utrpeti zaradi uničenja njegovih poslovnih podatkov ali zaradi razkritja le-teh.

Piskotki

Na spletnih straneh ustvaristrani.si in ustvaristrani.si se uporabljajo piškotki, določila glede piškotkov so podrobneje opisana na spletnem naslovu https://ustvaristrani.si/cookies.

Omejitev odgovornosti

Vsi podatki in storitve, ki jih ponudnik ponuja znotraj izdelka, so na voljo takšni kot so. Ponudnik ne jamči za njihovo pravilnost in uporabnost pri delu oziroma za namen dela uporabnika.

Uporabnik uporablja izdelek na lastno odgovornost.

Ponudnik ni odgovoren za nikakršno neposredno ali posredno škodo, ki bi lahko nastala uporabniku zaradi uporabe podatkov in/ali storitev izdelka oziroma zaradi morebitnih napak, pomanjkljivosti ali netočnih podatkov, ki bi se znašli v izdelku.

Delovanje izdelka je odvisno od splošnega delovanja omrežja. Ponudnik bo naredil vse, kar je v njegovi moči, za neprekinjeno in nemoteno dostopnost izdelka. Ponudnik se obvezuje, da bo opravljal tehnične posege na izdelku praviloma ponoči in med vikendi. V primeru drugih načrtovanih prekinitev, daljših od dveh ur, bo ponudnik uporabnike o tem obvestil preko spletnega naslova https://ustvaristrani.si najmanj 2 dni pred prekinitvijo.

Ponudnik ni odgovoren za nikakršno neposredno ali posredno škodo oziroma neprijetnosti, ki bi lahko nastale pri uporabniku zaradi morebitnih tehničnih težav ali prekinitev delovanja. Ponudnik tudi ni odgovoren za kakršnekoli nepravilnosti ali nezakonitosti, ki bi nastale zaradi neustrezne opreme ali ravnanja uporabnika.

Povezave na druge spletne strani

Nekatere povezave s spletnih strani ponudnika lahko uporabnika preusmerijo na druge spletne strani, ki niso pod nadzorom ponudnika (v nadaljevanju: druge spletne strani). Ponudnik ne odgovarja za vsebino, točnost ali delovanje drugih spletnih strani, temveč jih uporabniku ponuja le kot koristen dodatek. Navedene povezave na druge spletne strani ne predstavljajo odobravanja izdelkov, storitev ali informacij s strani ponudnika in ne pomenijo nujno povezav med ponudnikom in upravljalci drugih spletnih strani. Ponudnik uporabniku svetuje, naj pred uporabo drugih spletnih strani skrbno prebere njihove pogoje uporabe in izjave o zasebnosti.

Končne določbe

Ponudnik si pridržuje pravico spremeniti splošne pogoje, vključno s ceniki, brez predhodnega soglasja uporabnika. Ponudnik se obvezuje o vsaki spremembi predhodno obvestiti uporabnike preko spletnega naslova ustvaristrani.si in ustvaristrani.si. Spremembe začnejo veljati od trenutka objave na spletnem naslovu https://ustvaristrani.si/terms.

Če registriran uporabnik s spremembami ne soglaša, lahko v 15 (petnajstih) dneh od njihove uveljavitve brez odpovednega roka in brez plačila stroškov prekinitve odpove pogodbeno razmerje s pisno izjavo, poslano preko elektronske pošte na naslov Če registriran uporabnik v tem roku ne odpove pogodbenega razmerja, se šteje, da s spremembami soglaša ter da le-te zanj veljajo in ga zavezujejo.

Kljub spremenjenim splošnim pogojem registriran uporabnik nima pravice odpovedati pogodbenega razmerja, če je bila sprememba potrebna zaradi uskladitve z veljavnimi predpisi Republike Slovenije.

Pogodbeni stranki soglašata, da bosta vse morebitne spore iz njunega medsebojnega razmerja reševali sporazumno z medsebojno komunikacijo.

Ti splošni pogoji veljajo od 19. 7. 2018.